1

 Sakramenty Święte

Sakramenty towarzyszą chrześcijaninowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

Jak uczył stary katechizm, chętnie przypominany przez Jana Pawła II, "sakramenty są to narzędzia łaski, ustanowione przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia". Wielu z nas pamięta też zapewne prostą formułę z lekcji religii, głoszącą, że sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. A jeszcze piękniej ich istotę wyraził obecny Ojciec Święty, mówiąc: "Za pośrednictwem wszystkich sakramentów Kościoła sam Chrystus buduje Boże Królestwo w naszych sercach".


Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty - nawrócenie i pojednanie.
spowiedzPokuty i Pojednania (popularnie zwany Spowiedzią Świętą) Jest to sakrament, w którym poprzez spowiedź można uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy. Kapłani czynią to na mocy słów wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa do apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
Sakrament pokuty, zwany także sakramentem pojednania i nawrócenia, składa się z trzech aktów penitenta (spowiadającego się) oraz rozgrzeszenia udzielanego przez kapłana. Tymi aktami są: żal za grzechy, wyznanie grzechów oraz postanowienie wypełnienia za nie zadośćuczynienia i pokuty. Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, są objęte ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów. Rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich kapłani. Jednak w przypadku niebezpieczeństwa śmierci grzesznika każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiedzi, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i każdej ekskomuniki.
Ojciec Święty zaleca wszystkim spowiednikom troskę o to, "aby spowiedź nie stała się praktyką odpychającą i przykrą, szczególnie dla ludzi o słabej pobożności lub wchodzących na drogę nawrócenia". Prosi także o zachowanie wielkiej delikatności w traktowaniu spraw związanych z szóstym przykazaniem, czyli: nie cudzołóż. Jan Paweł II zaleca też spowiednikom: "niech miłosierdzie będzie tym większe, im większy jest upadek moralny penitenta"..

 

Sakrament Pokuty w naszej parafii jest sprawowany zasadniczo w dni powszednie o godz. 7:30 rano i od 15:00 do 16:30 w soboty. Wszelkie wyjątki oraz dodatkowe czasy spowiedzi są ogłaszane w Biuletynie Parafialnym.

Konfesjonały znajdują się w kościele po prawej stronie od głównego wejścia. W konfesjonałach jest miejsce do klęczenia oraz do siedzenia. Teksty do wypowiedzenia w czasie spowiedzi są wydrukowane i wywieszone w każdym z konfesjonałów. Po wejściu do konfesjonału pilnujmy, aby za sobą zamknąć drzwi. Zaczynamy spowiedź od pozdrowienia "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" oraz od znaku krzyża. Po wyznaniu grzechów prosimy o zaznaczenie, że to już wszystkie grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi. Koniecznie wyznajmy żal za grzechy i postanowienie poprawy. Kapłan udzieli tzw. nauki, naznaczy pokutę i udzieli rozgrzeszenia, o ile penitent jest właściwie usposobiony i o ile kapłan będzie rozgrzeszenia mógł udzielić.

 

FORMUŁA SPOWIEDZI

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ostatni raz byłem(am) u spowiedzi… Pokutę zadaną uczyniłem(am), obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami:…

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, a Ciebie, Ojcze proszę o zbawienną pokutę, naukę i rozgrzeszenie.

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu…

Kapłan: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.Penitent: Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki. Kapłan: Bóg odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

 

youtube facebook baner
127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057
Tel: (973) 778-7405 Fax: (973) 815-0175
Email: mostsacredheart@verizon.net